דוח ביצוע

פרטים אישיים

מספר זהות מתורגמן*
שם מתורגמן*
מספר זהות לקוח*
שם לקוח*
כתובת
מייל
נייד

פרטי הזמנה

סוג הזמנה*
סוג תרגום*
מטרת התרגום
עיר*
איזור*
מקום תרגום

זמנים

תאריך*
שעת התחלה*
משך תרגום*
זמן סיום
זמן המתנה
ידוע לי כי התשלום עבור הרכיבים המפורטים לעיל מותנה באישור החשבונות של המזמין.
בכפוף לביצוע התשלום עבור הרכיבים המפורים ב"פרטי העבודה" ולאור מהות ההתקשרות ביני לבין המזמין. התמורה הנ"ל הינה מלאה, סופית ומוחלטת עבור השירותים שאני נותן ולא תהיה דרישה נוספת מהאמור לעיל.

חתימות

חתימת המתורגמנ/ית*
חתימת לקוח
שם וחתימת מקום התרגום